'પુસ્તક' ના સુવિચાર

" પુસ્તકનું મૂલ્ય રત્ન કરતાંય અધિક છે રત્ન બહારની ચમક બતાવે છે જ્યારે પુસ્તક અંત:કરણને ઉજ્જવળ કરે છે "

ગાંધીજી

" શિક્ષણ પુસ્તકોમાંથી મળે છે, પરંતુ અનુભવ જીવનમાંથી જ મળી શકે છે "

અજ્ઞાત