'શ્રદ્ધા' ના સુવિચાર

" શ્રદ્ધાનો અર્થ છે આત્મવિશ્વાસ અને આત્મવિશ્વાસનો અર્થ છે ઈશ્વર પર વિશ્વાસ "

અજ્ઞાત