'પ્રામાણિકતા' ના સુવિચાર

" જો હું મારા તમામ વ્યવહારમાં પ્રામાણિક હોઉં તો મને કદી ડર લાગવાનો નથી "

સ્વામી વિવેકાનંદ

" સચ્ચાઈ અને પ્રામાણિકતા ધરાવનારને કોઈ પ્રલોભન ડગાવી શકતું નથી "

અજ્ઞાત