'સત્કાર્ય' ના સુવિચાર

" સત્કાર્યો માનવ હૃદયમાં બાંધેલા કિર્તીમંદિરો સમાન છે "

અજ્ઞાત

" સત્કાર્યો સંપતિથી મૂલ્યવાન છે "

અજ્ઞાત