'સંતોષ' ના સુવિચાર

" સફળતા એ અન્યો દ્વારા નક્કી થાય છે, જ્યારે સંતોષ આપણા દ્વારા જ નક્કી થાય છે "

સ્વામી પીયૂષાનંદ સરસ્વતી

" સાદાઈ, સંયમ અને સંતોષ હશે તો જ શાંતિની અનુભૂતિ થઈ શકશે "

અજ્ઞાત