'કીર્તિ' ના સુવિચાર

" સત્ય થકી કીર્તિ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે અને સહયોગથી મિત્ર બનાવાય છે "

કૌટિલ્ય