'ધર્મ' ના સુવિચાર

" ધર્મવિહીન નૈતીક જીવન રેતીમાં બાંધેલા ઘર જેવું છે "

ગાંધીજી

" સત્યથી ધર્મનું, અભ્યાસથી વિદ્યાનું, સદ્વવર્તનથી કુળનું અને અપારદર્શક વસ્ત્રો પહેરવાથી સ્ત્રીઓનું રક્ષણ થાય છે "

વિદુર નીતિ

" હાથીના પગલામાં જેમ બધા જ પ્રાણીઓના પગલાં સમાઈ જાય છે તેમ અહિંસામાં બધા જ ધર્મોનો સમાવેશ થઈ જાય છે "

વેદવ્યાસ