'સંબંધ' ના સુવિચાર

" સાચવવા પડે એ સંબંધો કદી સાચા નથી હોતા, અને જો સંબંધો સાચા હોય તો એને સાચવવા નથી પડતા "

અજ્ઞાત