'સરળતા' ના સુવિચાર

" સ્ત્રી, સ્નેહ, સરળતા એકજ વસ્તુનાં વિવિધ નામો છે "

રૂસો