'જીવન' ના સુવિચાર

" ધર્મવિહીન નૈતીક જીવન રેતીમાં બાંધેલા ઘર જેવું છે "

ગાંધીજી

" વિશ્વાસ એવી શક્તિ છે જે માનવીને જીવિત રાખે છે વિશ્વાસનો અભાવ જ જીવનનું અવસાન છે "

વિલિયમ જેમ્સ

" વિશ્વાસ જીવન છે, સંશય મૃત્યુ છે "

અજ્ઞાત

" સ્નાનથી તન, દાનથી ધન, સહનશીલતાથી મન અને ઈમાનદારીથી જીવન શુદ્ધ બને છે "

અજ્ઞાત