'પરિશ્રમ' ના સુવિચાર

" સ્વચ્છતા અને પરિશ્રમ મનુષ્યના બે સર્વોત્તમ વૈદ્ય છે "

અજ્ઞાત