'પ્રાર્થના' ના સુવિચાર

" સ્વાર્થ વિનાની પ્રાર્થનામાં પણ બળ હોય છે જ બસ એ ખરા હૃદયથી થયેલી હોવી જોઈએ "

ગુલાબદાસ બ્રોકર