'ખુશી' ના સુવિચાર

" હંમેશાં હસતા રહેવાથી અને ખુશનુમા રહેવાથી પ્રાર્થના કરતાં પણ વધારે જલદી ઈશ્વરની નજીક પહોંચાય છે "

સ્વામી વિવેકાનંદ