'પસ્તાવો' ના સુવિચાર

" હું કંઈક છું એવો અહંકાર કરશો નહિ, પાછળથી પસ્તાવું પડશે "

અજ્ઞાત