'વાણી' ના સુવિચાર

" સમય, વાણી અને પાણીનો સદુપયોગ કરો "

અજ્ઞાત