'બુરાઈ' ના સુવિચાર

" સાચો માણસ એ છે કે બુરાઈનો બદલો ભલાઈથી કરે છે "

અજ્ઞાત