'ન્યાય' ના સુવિચાર

" સામા પક્ષને ન્યાય કરવાથી આપણને ન્યાય વહેલો મળે છે "

ગાંધીજી