'આશાવાદી' ના સુવિચાર

" હે ભગવાન! જગતને તું જ સુધારજે પણ એની શરૂઆત મારાથી કરજે "

અજ્ઞાત