'સમય' ના સુવિચાર

" સત્યની શોધ માટે ખર્ચેલો સમય કયારેય માથે પડતો નથી, આખરેતો એ બચાવેલો સમય જ સાબિત થાય છે "

અજ્ઞાત

" સમય અણમોલ ખજાનો છે, આથી દરેક ક્ષણને સંભાળીને રાખો અને તેનો સદુપયોગ કરો "

અજ્ઞાત

" સમય, વાણી અને પાણીનો સદુપયોગ કરો "

અજ્ઞાત

" સમયને નષ્ટ થવા ન દો, કેમ કે તે જીવન નિર્માણનું પરિબળ છે "

અજ્ઞાત