'ડર' ના સુવિચાર

" જો હું મારા તમામ વ્યવહારમાં પ્રામાણિક હોઉં તો મને કદી ડર લાગવાનો નથી "

સ્વામી વિવેકાનંદ