'નિષ્ફળતા' ના સુવિચાર

" તમારી સફળતા માટે ઘણા બધા જવાબદાર હશે પણ નિષ્ફળતા માટે તો માત્ર તમે જ જવાબદાર છો "

સ્વામી વિવેકાનંદ

" સફળતા કદી કાયમી હોતી નથી, તે જ રીતે નિષ્ફળતા પણ કાયમ માટે રહેતી નથી "

કોલિન્સ