'વિજય' ના સુવિચાર

" તાકાતથી દરેક વસ્તુ પર વિજય મેળવી શકાય છે, પરંતુ તે વિજય ક્ષણિક હોય છે "

અજ્ઞાત