'તકવિષયક' ના સુવિચાર

" ઈશ્વર એક વખતમાં એક જ ક્ષણ આપે છે અને બીજી ક્ષણ આપતાં પહેલાં તેને લઈ લે છે "

અજ્ઞાત