'પરાજય' ના સુવિચાર

" પરાજયથી સત્યાગ્રહીને નિરાશા થતી નથી, પરંતુ કાર્યક્ષમતા અને ઉત્સાહ વધે છે "

ગાંધીજી