'પાપ' ના સુવિચાર

" પાપીની ધૃણા કરશો નહિ, પાપની કરજો, તમે પોતે પણ તદ્દન નિષ્પાપ તો નહીં જ હો "

ભગવાન મહાવીર