'મન' ના સુવિચાર

" મૌન એટલે જીભને શાંત રાખવી એટલું જ નહિં, પરંતુ મનને પણ શાંત રાખવું "

અજ્ઞાત