'લક્ષ્ય' ના સુવિચાર

" લક્ષ્ય જેટલું મહાન હોય છે તેનો માર્ગ તેટલો જ લાંબો અને ભયાનક હોય છે "

અજ્ઞાત

" લક્ષ્યાંક માટે આશાવાદનો વિશ્વાસ જરૂરી છે, આશા કે વિશ્વાસ વિના કશું જ શક્ય નથી "

હેલન કેલર