'આશાવાદ' ના સુવિચાર

" લક્ષ્યાંક માટે આશાવાદનો વિશ્વાસ જરૂરી છે, આશા કે વિશ્વાસ વિના કશું જ શક્ય નથી "

હેલન કેલર