'વિશ્વાસ' ના સુવિચાર

" લક્ષ્યાંક માટે આશાવાદનો વિશ્વાસ જરૂરી છે, આશા કે વિશ્વાસ વિના કશું જ શક્ય નથી "

હેલન કેલર

" વિશ્વાસ એવી શક્તિ છે જે માનવીને જીવિત રાખે છે વિશ્વાસનો અભાવ જ જીવનનું અવસાન છે "

વિલિયમ જેમ્સ

" વિશ્વાસ જીવન છે, સંશય મૃત્યુ છે "

અજ્ઞાત