'લગ્ન' ના સુવિચાર

" લગ્ન સુખી થવા માટે નહીં પણ એકબીજાને વધુ સુખી કરવા માટે છે "

રવિશંકર મહારાજ