'લોકશાહી' ના સુવિચાર

" લોકશાહીનો અર્થ હું એવો સમજું છું કે તેમાં ઉપેક્ષિતથી માંડી તમામ સંપન્ન વર્ગની વ્યક્તિને આગળ વધવાની સમાન તક મળે "

ગાંધીજી