'મૃત્યુ' ના સુવિચાર

" વિશ્વાસ એવી શક્તિ છે જે માનવીને જીવિત રાખે છે વિશ્વાસનો અભાવ જ જીવનનું અવસાન છે "

વિલિયમ જેમ્સ

" વિશ્વાસ જીવન છે, સંશય મૃત્યુ છે "

અજ્ઞાત