'દુઃખ' ના સુવિચાર

" સમાજમાં તેવા મનુષ્ય માટે કોઈ જગ્યા નથી જે ઉદાસ, દુ:ખી અને નિરાશ હોય છે "

અજ્ઞાત

" સાચો અને જ્ઞાની માણસ દુ:ખ આવે ત્યારે કોઈનો વાંક નથી કાઢતો, બલકે, એ દુ:ખ આવવા પાછળ પોતાની કઈ ભૂલ છે એ શોધે છે "

સ્વામી વિવેકાનંદ