'વૃદ્ધત્વ' ના સુવિચાર

" વૃદ્ધાવસ્થા અથવા વૃદ્ધત્વ આપણા બાળપણનું જ પુનરાગમન છે "

અજ્ઞાત