'દુશ્મનાવટ' ના સુવિચાર

" મિત્રો ગમે તેટલા હોય પરંતુ દુશ્મન એક જ હોય તે પૂરતું છે "

અજ્ઞાત