'હાસ્ય' ના સુવિચાર

" મારા જીવનમાં ઘણી સમસ્યાઓ આવી છે, પણ મારા હોઠને તેની ક્યારેય જાણ થઈ નથી કારણ કે તે સદા હસતા જ રહે છે "

ચાર્લી ચેપ્લિન

" હાસ્ય વગરનું જીવન વિનાશને પાત્ર છે "

ચાર્લી ચેપ્લિન