'બુદ્ધિ' ના સુવિચાર

" પોતાની અજ્ઞાનતાનો અનુભવ જ બુદ્ધિમત્તાના મંદિરનું પ્રથમ સોપાન છે "

અજ્ઞાત

" બુદ્ધિ સિવાય વિચારપ્રચારનું અન્ય કોઈ જ શસ્ત્ર નથી, કારણકે જ્ઞાન જ અન્યાયનો નાશ કરી શકે છે "

શંકરાચાર્ય