'નિરાશા' ના સુવિચાર

" પરાજયથી સત્યાગ્રહીને નિરાશા થતી નથી, પરંતુ કાર્યક્ષમતા અને ઉત્સાહ વધે છે "

ગાંધીજી

" સમાજમાં તેવા મનુષ્ય માટે કોઈ જગ્યા નથી જે ઉદાસ, દુ:ખી અને નિરાશ હોય છે "

અજ્ઞાત