'અન્યાન' ના સુવિચાર

" બુદ્ધિ સિવાય વિચારપ્રચારનું અન્ય કોઈ જ શસ્ત્ર નથી, કારણકે જ્ઞાન જ અન્યાયનો નાશ કરી શકે છે "

શંકરાચાર્ય