'તક' ના સુવિચાર

" બુરાઈ કરવાના અવસર ઘણી વખત આવે છે, પરંતુ ભલાઈની તક ફક્ત એક જ વાર આવે છે "

અજ્ઞાત