'માણસાઈ' ના સુવિચાર

" માણસને સાચા સ્વરૂપમાં ઓળખવો હોય તો તેને સત્તાસ્થાને બેસાડો "

અજ્ઞાત