'સુંદરતા' ના સુવિચાર

" આપણું હૃદય પ્રેમથી ભરેલું હોય ત્યારે સકળ સૃષ્ટિ સુંદરતાથી છવાઈ જાય છે "

અજ્ઞાત