'દોષ' ના સુવિચાર

" આંખો નહીં ધરાવનાર કરતાં પોતાના દોષ છુપાવનાર આંધળો હોય છે "

અજ્ઞાત