સુવિચાર

આજનો સુવિચાર

" સત્કાર્યો સંપતિથી મૂલ્યવાન છે "

અજ્ઞાત
Gujaratilexicon