સુવિચાર

આજનો સુવિચાર

" બહારનું દેખાતું જગત મનનો વિલાસ માત્ર છે. એ એક ભ્રમ છે, કારણકે જે બધું જ દેખાય છે તે નાશ પામે છે "

શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા
Gujaratilexicon