સુવિચાર

આજનો સુવિચાર

" માનવી આખર માટીમાં મળવાનો કારણતે માટીમાંથી જ બન્યો છે "

અજ્ઞાત
Gujaratilexicon