સુવિચાર

આજનો સુવિચાર

" સારા દેખાવું સહેલું છે પણ સારા બનવું કઠીન છે "

અજ્ઞાત
Gujaratilexicon