સુવિચાર

આજનો સુવિચાર

" શ્વાન સાથે પ્રિતડી, દો પાંતિકા દુઃખ, ખીજયા કાટે પાવકો, રીઝયા ચાટે મુખ "

અજ્ઞાત
Gujaratilexicon