સુવિચાર

આજનો સુવિચાર

" તમારા દુશ્મન કે હરીફનું સાંભળો કારણ કે તમારી ભૂલનો સૌથી વધુ ખ્યાલ તેને જ હોય છે "

સ્વામી પીયૂષાનંદ સરસ્વતી
Gujaratilexicon