સુવિચાર

આજનો સુવિચાર

" હું ભવિષ્યનો વિચાર કરતો નથી, કારણ હું વિચાર કરું એ પહેલાં તો એ આવી જાય છે "

આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઇન
Gujaratilexicon