સુવિચાર

આજનો સુવિચાર

" જગતના દરેક જીવને ખુશી વહાલી છે જે પોતાની ખુશી માટે બીજા જીવને મારે છે એ ક્યારેય ખુશ નથી રહી શકતો "

ગૌતમ બુદ્ધ
Gujaratilexicon