સુવિચાર

આજનો સુવિચાર

" તે જીવનનો નાશ કરવાનો આપણને કોઈ અધિકાર નથી, જેને આપવાની આપણી શક્તિ ના હોય "

અજ્ઞાત
Gujaratilexicon