સુવિચાર

આજનો સુવિચાર

" માનવીની શાંતિની કસોટી સમાજમાં જ થઈ શકે હિમાલયના શિખર પર નહિ "

ગાંધીજી
Gujaratilexicon