સુવિચાર

આજનો સુવિચાર

" બરફનો ભૂતકાળ પાણી હોય છે અને બરફનું ભવિષ્ય પણ પાણી જ હોય છે "

અનિલ જોશી
Gujaratilexicon