સુવિચાર

આજનો સુવિચાર

" જીવન શાંતિ માટે છે, જ્ઞાન માટે છે, પ્રકાશ માટે છે, સેવા અને સમર્પણ માટે છે "

ધૂમકેતુ
Gujaratilexicon