સુવિચાર

આજનો સુવિચાર

" પોતાના મન-મસ્તિકના થોડાક ભાગમાં પણ ખરાબ વિચાર બહાર કાઢી નાંખો, તુરત જ ખાલી સ્થાન સર્જનાત્મકતાથી ભરાઈ જશે "

અજ્ઞાત
Gujaratilexicon