સુવિચાર

આજનો સુવિચાર

" કોઈ કામને કરતાં પહેલાં એની બાબતમાં વધુ પડતું વિચારતા રહેવાના કારણે એ કામ બગડી જાય છે "

ઈવા યંગ
Gujaratilexicon