સુવિચાર

આજનો સુવિચાર

" સફળતા કદી કાયમી હોતી નથી, તે જ રીતે નિષ્ફળતા પણ કાયમ માટે રહેતી નથી "

કોલિન્સ
Gujaratilexicon