સુવિચાર

આજનો સુવિચાર

" જે માણસ પોતાની જાતને સુધારવા બેઠો હોય તેની પાસે બીજાની ટીકા કરવાનો સમય હોતો નથી "

અજ્ઞાત
Gujaratilexicon