સુવિચાર

આજનો સુવિચાર

" એવી શીખામણ ન આપો જે સુંદર હોય, પણ જે લાભદાયક હોય એવી શીખામણ આપો "

અજ્ઞાત
Gujaratilexicon