સુવિચાર

આજનો સુવિચાર

" દાન આપતી વખતે હાથમાં શું હતું એ નહિ, પણ દિલમાં શું હતું એ જોવાનું છે "

ફાધર વાલેસ
Gujaratilexicon