સુવિચાર

આજનો સુવિચાર

" મારગમાં તમને જે તૂફાનો ભેટ્યાં તેમાં જગતને રસ નથી; તમે નૌકા પાર ઉતારી કે નહિ, તે કહો ! "

અજ્ઞાત
Gujaratilexicon