સુવિચાર

આજનો સુવિચાર

" તમે જે ધારો છો તે કરી શકો છો, તમારામાં સુષુપ્ત શક્તિનો ભંડાર પડેલો છે "

અજ્ઞાત
Gujaratilexicon