સુવિચાર

આજનો સુવિચાર

" ‘મારા બાપા ખરું કહેતા હતાં’ એવું માણસને જ્ઞાન થાય છે ત્યાં સુધીમાં તો એનો દીકરો એવું વિચારતો થઈ ગયો હોય છે કે ‘મારા બાપા ખોટા છે’ "

ચાર્લ્સ વર્ડઝવર્થ
Gujaratilexicon