સુવિચાર

આજનો સુવિચાર

" આ જીવન અલ્પકાલીન છે. જેઓ બીજા માટે જીવે છે તેઓ જ ખરેખર જીવે છે, બાકીના લોકો તો જીવતાં કરતાં મરેલાં વધારે છે "

સ્વામી વિવેકાનંદ
Gujaratilexicon