સુવિચાર

આજનો સુવિચાર

" આ દુનિયા કાયરો માટે નથી, તેમાંથી નાસવાનો પ્રયત્ન ન કરો, વિજય કે પરાજયની પરવા ન કરો, જીવનને વેડફી નાખવું ન પાલવે "

સ્વામી વિવેકાનંદ
Gujaratilexicon