સુવિચાર

આજનો સુવિચાર

" આત્માનો નાશ નરકના ત્રણ દરવાજા છે કામ, ક્રોધ અને લોભ "

શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા
Gujaratilexicon