સુવિચાર

આજનો સુવિચાર

" અધ્યાપક છે યુગનિર્માતા, વિદ્યાર્થી છે રાષ્ટ્રના ભાગ્ય વિધાતા "

અજ્ઞાત
Gujaratilexicon